Dotacja na szkolenia z KFS

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników

Co to jest KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

woman placing sticky notes on wall
man standing in front of people sitting beside table with laptop computers

Kto może otrzymać dofinansowanie z KFS 2024?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Na co można otrzymać środki z KFS?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

Wniosek do UP składa się na szkolenia konkretnej firmy szkoleniowej. Zapraszamy więc do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń wyjazdowych, wyboru szkolenia/szkoleń, które odpowiadają Państwa potrzebom i kontaktu z nami. Pomożemy Państwu wypełnić dokumenty, które później będziecie musieli złożyć do UP.

Jeśli chcecie zorganizować Państwo szkolenia wewnętrzne dla swoich pracowników w formie wewnętrznej, zapraszamy do kontaktu i przedstawienie nam swoich potrzeb szkoleniowych. Wówczas wspólnie zaplanujemy odpowiednie dla Państwa szkolenia i pomożemy przygotować niezbędne dokumenty.

paper on wall
selective focus photography of people sitting on chairs while writing on notebooks

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać środki z KFS?

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP. W większości urzędów nabory KFS odbywają się w pierwszym kwartale roku i są bardzo krótkie – trwają bowiem zwykle kilka dni. Wniosek KFS należy złożyć na szkolenia, które ma zrealizować konkretna firma szkoleniowa.

Wnioski – KFS szkolenia – dofinansowanie 2024

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Każdy Urząd Pracy posiada własny wzór wniosku. Z tego też powodu wniosek trzeba pobrać ze strony swojego Urzędu. Większość wniosków KFS posiada również część, którą musi wypełnić firma szkoleniowa.

Wniosek wypełniony w postaci elektronicznej należy:

  • podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
  • podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wniosek pobrany w postaci elektronicznej można również wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do właściwego powiatowego urzędu pracy.

Do wniosku na szkolenia finansowane z Krajowego Fundusz Szkoleniowego należy dołączyć:

  • dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis (w przypadku pracodawcy będącego przedsiębiorcą)
  • kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • program kształcenia ustawicznego
  • wzór zaświadczenia wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego
  • dokument potwierdzający wpis firmy szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez WUP
  • certyfikat jakości usług szkoleniowych realizatora szkolenia

W przypadku, gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, pracodawcy zostanie wyznaczony termin nie krótszy niż 7-dni i nie dłuższy niż 14 dni na jego poprawienie.

Formularz kontaktowy

Jeżeli chcesz otrzymać dotację wypełnij formularz kontaktowy znajdujący się poniżej.

Nasi doradcy skontaktują się z Tobą telefonicznie w ciągu 48 godzin.

Inne dotacje dla firm MŚP